generalforsamling 2018


Referat af generalforsamling 2018

                                                                          Viby Sj Tennisklub

                                                                   Ordinær generalforsamling

                                                           Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19:00

                                                                            Dåstrup hallen


Dagsorden:


1.     Valg af dirigent og referent


2.     Bestyrelsens beretning


3.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til

        orientering


4.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:


5.    Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter §13 med følgende tilføjelse:

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Dog disponerer kassereren selvstændigt over de daglige dispositioner og brugen af klubbens bankkonto med dertil hørende faciliteter såsom Netbank, Mobile Pay, Dankort med videre p.t i Danske Bank.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige "opgaver."


Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 7 til følgende:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (via e-mail) og ved annoncering på vibysjtennis.dk.


6.   Valg af Formand

Henning Dinsen, modtager genvalg.


7.    Valg af den øvrige bestyrelse

På valg er:

Ruth Carlsen, modtager genvalg.


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Nis Schmidt, modtager genvalg

Finn Hansen opstiller


9.  Valget til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde


10.Valg af årets spiller


11. Eventuelt

Viby Sj Tennisklub, 12. februar 2018Ad 1.

Inga Skjærris blev valgt til aftenens dirigent.

Ruth Carlsen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden, der fremlagde bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Generelt:

Igen har der fra sæsonstart og til slutningen i oktober generelt været god plads på banerne på trods af, at vores hold under SLTU har haft fuldt program.

Desværre kan begrundelsen for den gode plads findes i antallet af medlemmer i klubben. Vi har plads til mange flere medlemmer.


Et lyspunkt har været banerne. De var rigtigt gode i 2017. Det blev værdsat både af klubbens egne medlemmer og af besøgende fra andre klubber, som udtrykte stor tilfredshed med at afvikle turneringskampe hos os. Banernes gode tilstand skyldes ikke mindst en stor indsats af nogle dedikerede medlemmer af klubben. Forventningerne til banerne i den kommende sæson er, at de bliver på samme gode niveau som sidste sæson, ikke mindst fordi det lykkedes os at få finansieret og installeret en vandpumpe, der sikrer et tilpas vandtryk, således at automatvandingen kan fungere. Men den automatiske vanding gør det ikke alene, der kræves stadig en indsats fra klubbens medlemmer.


Økonomien i klubben må betegnes som tilfredsstillende i den forgangne sæson på trods at et lille minus.


Træning:

Træningen mandag aften har haft et pænt fremmøde, men der er fortsat plads til interesserede. Medlemmerne skal ikke holde sig tilbage fra fremmøde af frygt for ikke at have det tilstrækkelige niveau; der er plads til alle. Træningen/spillet vil altid blive sammensat under hensyn til de fremmødtes niveau.

Bestyrelsen håber, at der igen kan tilbydes særlig træning til begyndere og let øvede i den kommende sæson.

Sæsonen har også budt på træning arrangeret selvstændigt af medlemmer, hvilket har bestyrelsens fulde opbakning. Alle initiativer, som fremmer tennis spillet fra medlemmerne, er velkommen.


Derefter blev ordet givet til Ruth der fortalte om spil med 60+:

Atter et år er gået med dejligt tennisspil – først ude fra 1 maj til midt i oktober.

Der var 19 spillere tilmeldt, alle har ikke mulighed for at komme hver gang, men vi fik spillet mange formiddage. Vi mødes hver tirsdag og torsdag fra kl. 9 – 11. På tirsdage drikker vi kaffe sammen efter spillet.

Tidligt i sæsonen dvs. I maj måned var vi inviteret til venskabskampe i Tune, og vi gjorde gengæld i august, hvor spillerne fra Tune besøgte os til spil og hyggelig spisning bagefter.


Fra oktober var vi 15 spillere, men pga. sygdom faldt nogle stykker fra i løbet af vinteren.

Til gengæld har vi fået en ny spiller i januar, så nu er vi 14, der spiller sammen. Tirsdage kl. 9.30 til 11.30 – kaffe den dag. Desuden torsdage fra kl. 10 – 12.


I oktober holdt vi en lille sammenkomst som afslutning på sommerspillet.

Desuden holdt vi  julefrokost, hvor også de spillere, som kun spiller med ude, var inviteret. Det var hyggeligt, at vi alle kunne være sammen.

Jeg tror, at hyggeligt samvær uden for banerne er med til at holde sammen på flokken.


Vi har været tilmeldt en 60+ mix turnering; holdet består af 2 damer og 2 herrer.


Flere spillere fra 60+rækken har været med til forskellige vedligeholdelsesopgaver ved klubhuset, ligesom Preben Rasmussen tit sørger for lugning m.v. på banerne.


Juniorer:

På grund af meget få juniorspillere har bestyrelsen besluttet at nedlægge juniortræningen efter sommerferien. På trods af en præsentation af tennis på Åben Sommer og Nat sjov her i januar måned har det ikke været mulig at tiltrække tilstrækkeligt med interesserede juniorer til at tilbyde juniortræning.


Senior Herrehold:

Vores Senior Herrehold spiller i Serie 5. Næsten alle kampe blev afviklet og med undtagelse af et enkelt. Modstanderen ønskede ikke at flyttet tidspunktet fra sent lørdag eftermiddag til lørdag formiddag. Ellers blev der afviklet nogle gode og lige kampe. 

  

Motionisthold 1:  


Først og fremmest en tak for en god kampsæson, hvor var det sociale samvær, der var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på en god og sober måde. Vi mødte søde og rare modstandere, som værdsatte vores kampniveau.


Det er klart at selve stillingsresultatet kunne klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det vil hele holdet arbejde konstruktivt på.

Holdet glæder sig til en ny sæson i 2018.


Motionisthold 2:

Efter en tøvende start fandt holdet sig selv og sluttede sæsonen med et hæderligt resultat dog uden at være prangede. Foruden de sportslige ambitioner har der i puljen udviklet sig et fortræffeligt socialt klima holdene og spillerne imellem.  En følge af det gode klima har været, at vi uden for program blev inviteret til en venskabskamp mod Hedehusenes hold. Det blev til en spændende og


Klubmesterskaberne:

Klubmesterskaberne for 2017 blev som sædvanlig afholdt med godt humør og rigtig mange gode kampe.


Klubmesterskab 2017:


MD - Nr.1 Vibeke / Stig

         Nr.2  Hetty / Micki


HD - Nr.1 Finn / Stig

         Nr.2 Henning / Micki


I den kommende sæson:

For klubben generelt gælder det om at sikre tilgangen og fastholdelse af nye spillere, der kan sikre liv på banerne og fornyelsen på holdene.


Derfor vil bestyrelsen være åben for tilmelding af nye hold, primært hos DGI. Om betaling for holdene skal foretages af holddeltagerne, skal den nye bestyrelse vurderer.


Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse fornøjelige timer på tennisbanerne.
Herefter blev det drøftet, hvordan man vil kunne tiltrække nye medlemmer til klubben. I denne vintersæson har vi ikke nogen juniorspillere, da der ikke var grundlag for, at leje haltid + arrangere instruktører.


Før sommersæsonen begynder vil formanden skrive til potentielle spillere, altså tidligere ungdomsspillere, for at få dem tilbage til klubben.


Atter i år – ved baneåbningen – inviteres ALLE interesserede spillere til at komme og være med til

spil og evt. aftale en prøvetid på banerne.


STANDERHEJSNING - BANEÅBNING ER DEN 22. APRIL 2018.


Belysningen i hallen blev kritiseret fra flere sider. Henning vil prøve at finde en løsning på problemet.


Beretningerne blev godkendt.


Ad 3.

Kassereren Edith Mørkedal forelagde årets regnskab, der udviste en underskud på kr. 3.685,73. Der kom enkelte spørgsmål fra forsamlingen, som blev besvaret af Edith.


Ad 4.

Kontingentet forbliver, efter forslag fra bestyrelsen, uændret.


Ad 5.

Behandling af indkomne forslag.

Dirigenten henviste til Viby If`s vedtægter kap.11 § 16 stk. 2 om, at vedtægtsændringer skal godkendes af hovedforeningens fu før behandlingen finder sted på idrætsafdelingens generalforsamling.

Det blev besluttet at forelægge ændringerne og at de kunne vedtages under forudsætning af at VIF kan godkende ændringerne 


Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter §13 med følgende tilføjelse:

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Dog disponerer kassereren selvstændigt over de daglige dispositioner og brugen af klubbens bankkonto med dertil hørende faciliteter såsom Netbank, Mobile Pay, Dankort med videre p.t i Danske Bank.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige "opgaver."


Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 7 til følgende:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (via e-mail) og ved annoncering på www.ramsoetennis.dk.


Forslagene blev enstemmigt vedtaget dog med ovennævnte forbehold.


Ad 6.

Valg af Formand

Henning Dinsen, blev genvalgt.


Ad 7.

Valg af den øvrige bestyrelse

På valg er:

Ruth Carlsen, blev genvalgt.


Ad 8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Nis Schmidt, blev genvalgt.

Finn Hansen, blev valgt.


Ad 9.

Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde.

Formanden, Henning deltager desuden kasserer Edith Mørkedal.

Suppleant Susanne Kronbak.


Ad 10.

Valg af årets spiller.

Ruth blev valgt.


Ad 11.

Eventuelt

Diskussion af harpiks på halgulvet efter håndbold.


Herefter takkede dirigenten for fremmødet.Viby Sj,  den


Ref.:                                       Dirigent:
Ruth Carlsen                          Inga Skjærris