generalforsamling 2019


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse
Viby Sj Tennisklub

Ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 19. Marts 2019 kl. 19:15

Dåstrup hallenDagsorden:


1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering


4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 

    Sommerkontingent, seniorer DKK 800 plus DKK 300 for holdspillere.

    Sommerkontingent, 60+       DKK 600.

    Vinterkontingent beregnes på halleje til Roskilde Kommune af aktuelt timeforbrug.


5. Behandling af indkomne forslag

    Forslag om at 60+ må anvende udendørsbaner søn- og helligdage


6. Valg af Kasserer

    Edith Mørkedal, modtager genvalg.


7. Valg af den øvrige bestyrelse

    På valg er:

   Ole Jørgensen, modtager genvalg.

   Søren Lorentzen, modtager genvalg.


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

    Nis Schmidt, modtager genvalg 

    Finn Hansen, modtager genvalg


9.  Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde

 

10. Valg af årets spiller


11. Eventuelt


Viby Sj Tennisklub, 9. Marts 2019===================================================================================

                                                  REFERAT AF GENERALFOSAMLING

                                                          

I henhold til dagsorden

Ad 1.

16 stemmeberettigede var mødt op.

Preben Gregersen blev valgt til aftenens dirigent.

Ruth Carlsen som referent.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden, der fremlagde bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Generelt:

Formanden: Måske ændring af kampdag for motionistholdene.

Mandagstræningen må så evt. flyttes.

Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer?

Ja, måske ved at deltage ved årets høstfest.

Formanden efterlyser ønske om, hvordan vi bliver mere synlige.

Motionistholdet Viby Sj 2 spillede sig til en flot førsteplads i turneringen.

P.g.a. den varme sommer (2018) er der blevet brugt meget vand til banerne.


60+ Ruths afdeling:

Atter et år er gået med dejligt tennisspil – først ude fra 1 maj til midt i oktober.

Der var  ? spillere tilmeldt, alle har ikke mulighed for at komme hver gang, men vi fik spillet mange formiddage, vi mødes hver tirsdag og torsdag fra kl. 9 – 11. På tirsdage drikker vi kaffe sammen efter spillet.

Tidligt i sæsonen d.v.s. I maj var vi inviteret til venskabkampe i Tune og vi gjorde gengæld i september, hvor spillerne fra Tune besøgte os til spil og hyggelig spisning bagefter.

I år er vi inviteret den 13. maj 2019.


Fra oktober var vi 15 spillere, men p.g.a. sygdom faldt nogle stykker fra i løbet af vinteren.

Til gengæld har vi fået 2 nye spiller i januar, så nu er vi 14, der spiller sammen. Tirsdage kl. 9.30 til 11.30 – kaffe den dag. Desuden torsdage fra kl. 10 – 12.


Desuden holdt vi  julefrokost hvor også de spillere som kun spiller med ude, var inviteret, det var hyggeligt at vi alle kunne være sammen. 

Jeg tror, at hyggelig samvær uden for banerne, er med til at holde sammen på flokken.


Vi har været tilmeldt en 60+ mix turnering, holdet består af 2 damer og 2 herrer.


Beretningerne blev godkendt.


Ad 3.

Kassereren Edith Mørkedal forelagde årets regnskab, der udviser et lille overskud.

Ad 4.

Kontingentet forbliver, efter forslag fra bestyrelsen, uændret.


Ad 5.

Behandling af indkomne forslag. 


Forslaget fra Bryan Mallinger, der går ud på, at 60+ kan få tilladelse til i weekenderne og på helligdage.

Forslagsstilleren får det svar, at 60+ spillerne netop har en mindre betaling, netop for, af 

der ikke spilles på de ovennævnte tider. Der er desuden ikke noget der forhindrer spillere 

på 60 år eller mere, at melde sig ind i klubben på lige fod med alle andre seniorer, og 

derfor kan spille lige så tit man har booket bane.

Det henstilles til bestyrelsen at tage stilling til, om der evt. kan ændres på de gældende

tidsbegrænsninger.


Ad 6. Valg af kasserer: Edith modtager genvalg.


Ad 7.

Valg af den øvrige bestyrelse

På valg er:

Ole Jørgensen, genvalgt.

Søren Lorentzen, genvalgt.

Ad 8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Finn Hansen, blev valgt.

Nis Schmidt, genvalgt.


Ad 9.

Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde


Antal af berettigede til at deltage formelt på hele mødet blev diskuteret. Viby Sj

tennisklub er med nuværende medlemstal berettiget til deltage med et medlem, som er

formanden Henning, de er født deltager.


Der formenes iøvrigt, at selve repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer.


 Ad 10.

Valg af årets spiller.

Frank Mørkedal blev valgt. Begrundelsen fra bestyrelsen var, at Frank altid stiller op, når noget skal udføres noget på anlægget.


Ad 11.

Eventuelt


Lyset i hallerne var endnu en gang på programmet. Finn Hansen og Jørgen Friis  har 

indhentet tilbud fra forskellig side og redegjorde for, hvilke tiltage man vil forelægge 

Kongrescenteret, der i sidste ende skal stå for dette.


Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.


Formand takkede for fremmødet.Viby Sj,  den 9. april 2019.


Ref.:                     Dirigent:
Ruth Carlsen        Preben Gregersen