generalforsamling 2016

Viby Sj Tennisklub

Ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 16. februar 2016 kl. 19:30

Dåstrup hallen


Dagsorden:

1.Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

2.Pkt. 2   Bestyrelsens beretning

3.Pkt. 3   Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering

4.Pkt. 4   Fastsættelse af kontingent

      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

1.Pkt. 5   Behandling af indkomne forslag

               Forslag om ændring af vedtægter som følge af indmeldelse i Viby Idrætsforening vedtaget på ordinær 

               generalforsamling 2015.       

               Forslag fra Jørgen Friis.

1.Pkt. 6  Valg af Formand

              Henning Dinsen, modtager genvalg.

1.Pkt. 7  Valg af den øvrige bestyrelse

              På valg er:

              Ruth Carlsen, modtager genvalg.

  Pkt. 8  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

             Nis Schmidt, modtager genvalg

             Finn Hansen opstiller

  Pkt. 9  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (frafaldes ved vedtagelse af foreslåede

             vedtægtsændringe under punkt 5)

             Hanne Grønmark modtager genvalg

             Lars Engholm opstiller

             Peder Andersen (suppleant) modtager genvalg

  Pkt.10 Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde (frafaldes ved forkastelse af

              foreslåede vedtægtsændringer under punkt 5)

1.Pkt.11 valg af årets spiller

2.Pkt 12 Eventuelt


Viby Sj Tennisklub, 8. februar 2016


Referat:

Formanden Henning Dinsen bød de fremmødte velkommen. (13 medlemmer incl. bestyrelsen)

Ad pkt. 1. Jørn Schou-Nielsen blev valgt som aftenens dirigent.

                 Ruth Carlsen som referant.

                 Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2.  Formanden:

Generelt:

Fra sæsonstart og til slutningen i oktober har der generelt været god plads på banerne, på trods af, at vores hold under SLTU har haft fuldt program.

Desværre kan begrundelsen for den gode plads findes i antallet af medlemmer i klubben, som ikke har været stigende. Igen bliver den største udfordring i den kommende sæson, at tiltrække nye medlemmer.

Et lyspunkt, hvor udfordringen nærmest er modsat, er vores 60+ gruppe af medlemmer.

Økonomien i klubben må betegnes, som tilfredsstillende i den forgangne sæson.

Derfor har bestyrelsen indstillet til uændret kontingent i 2016.


Træning:

Træningen mandag aften har haft et pænt fremmøde, men der er fortsat plads til interesserede.

Bestyrelsen håber, at der igen kan tilbydes særlig træning til begyndere og let øvede i den kommende sæson.


Beretning fra klubbens hold.

I beretningen har enkelte hold/grupperinger i klubben selv skrevet en kort beretning.


Juniorer:

Juniorspillerne er fortsat delt i to grupper. De ”små” og de ”store”. Desværre er begge grupper ikke plaget af de mange spillere. Tilsammen består den samlede juniortrup af 4 – 5 spillere her i vintersæsonen. Den store udfordring bliver, at tiltrække og fastholde juniorspillere. Igennem årene er erfaringen, at det ofte er i grupper, at de unge begynder at spille tennis, så juniordelen af klubben håber, at den kommende sæson vil bringe flere juniorspillere til klubben.Seniorholdene:

Senior-herreholdet spiller i serie 5. 2015 var hold-mæssigt bedre end i 2014, da der ”kun” var en kamp der ikke blev spillet, denne kamp blev aflyst p.g.a. regn, og det var ikke muligt, at finde en ny dato. (Det var sæsonens sidste kamp).

Der blev spillet i alt 6 kampe og det lykkedes at samle hold til alle. Det blev til 3 uafgjorte og  3 nederlag. Det rakte desværre kun til en placering som nummer næstsidst.


Motionisthold – 1:

Først og fremmest vil jeg sige tak for en god kampsæson, hvor det var det sociale samvær, der var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på en god og sober måde. Vi mødte søde og rare modstandere, som værdsatte vores kampniveau.

Det er klart at selve stillingsresultatet kunne klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det vil hele holdet arbejde konstruktivt på.

Glæder mig til sæson 2016.

Motionisthold – 2:

Motionistholdene har gennem årene været en af grundpillerne i klubben, og vi stillede som vanligt 3 motionist turneringshold, nemlig 2 mixhold på hver 6 spillere og i SLTU regi og 1 hold DGI 60+ 4 mands herrehold. De 3 hold deltog i i alt 16 kampe over sommeren. Rent resultatmæssigt var holdene lidt ydmyge i 2015, men det blev til mange gode kampe og oplevelser for deltagerne. Det er i sig selv berigende at dyste med andre klubber og at møde andre spillere både ude og hjemme, selv om – og måske også fordi – man ikke kan vinde hver gang. Og Dog: Set i social sammenhæng er der for det meste 2 vindere af en motionistkamp: Både ude- og hjemmeholdet.


Klubmesterskaberne:

Klubmesterskaberne blev afviklet med godt humør og gode kampe.

Dog vil det være ønskeligt, om der var flere der meldte sig til, specielt i Mixdouble. Desuden var der ingen DS i år.


Derefter blev ordet givet til Ruth Carlsen, der fortalte om 60+.

Vi var 21 spillere der spillede udendørs tennis hver tirsdag og torsdag fra kl. 9 – 11. Tirsdag var der efterfølgende kaffebord.

Indendørs er vi 13 spillere. Vi har fået ret gode tider i år. Tirsdag fra kl. 9.30 – 12.30 og torsdag fra kl. 10-12.

Vi har 2 venskabsklubber, nemlig Tune og Osted.

P.g.a. antal spillere er der midlertidigt lukket for tilgang til 60+ i øjeblikket og ikke mindst også p.g.a. spillerstyrke.

Vi er nogle der har spillet sammen i ca. 11 år, derfor er det ikke let at integrere ganske nye spillere, der aldrig har spillet før. Derfor håber klubben, at der hen ad vejen vil melde sig et antal nye spillere, der matcher hinanden i styrke.

Ad pkt 3.

Klubbens kasserer, Edith Mørkedal forelagde årets regnskab, som udviste et underskud på 7.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4.

Ovenstående regnskab gav ikke bestyrelsen anledning til at foreslå en kontingentstigning i den kommende sæson.

Ad pkt. 5

Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om at gå sammen med Viby Idrætsforening blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015.

I det forløbne år er der arbejdet videre med denne sammenlægning, som er udmundet i en tilretning af klubbens vedtægter.

Vedtægterne har været tilgængelige på klubbens hjemmeside, og forsamlingen havde ikke indvendinger imod disse.


Jørgen Friis foreslog, at bestyrelsen skulle arbejde for at få flere haltimer. Hensigten med forslaget er, at det kunne blive muligt, at booke sig ind i hallerne og spille tennis i vinterhalvåret, uden for de nuværende faste ugetimer. Bestyrelsen lovede, at arbejde videre med forslaget for at se, om det – økonomisk og praktisk – kan føres ud i livet.

Dog bliver det ikke i denne sæson.

Ad pkt. 6.

Formanden, Henning Dinsen var på valg og var villig til genvalg. Der kom ikke andre forslag, derfor fortsætter Henning de næste 2 år.

Ad pkt. 7.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Ruth Carlsen var på valg og var ligeledes villig til genvalg.

Her var heller ingen andre forslag og var dermed genvalgt.

Ad pkt. 8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Genvalgt blev Nis Schmidt og nyvalgt blev Finn Hansen.

Ad pkt. 9.

Dette pkt. udgik, da forslaget pkt. 5 om sammenlægning med Viby Idrætsforening var vedtaget.

Ad pkt. 10.

Finn Hansen blev valgt som ”Årets spiller”. Ole Jørgensen uddybede hvorfor valget faldt på Finn. Begrundelsen er bl.a., at Finn Hansen altid er villig til at tage et nap med ved praktisk arbejde, ligesom han stiller op til kamp-spil, når der er brug for det.

Ad pkt. 10 Evt.

Der blev stillet spørgsmål om problemet med harpiks på gulvet i hallerne. Det er et problem, at brugerne af midlet ikke selv afrenser, selvom der er stillet en automat med rensemiddel op i hal 1.

Desuden drøftede man lyset der ikke er optimalt til tennis-spil.

Dirigenten takkede herefter de fremmødte og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.Sign. Ruth Carlsen                                       sign Jørn Schou-Nielsen

Ref.: Ruth Carlsen, Dirigent: Jørn Schou-NielsenBestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henning Dinsen

Næstformand: Søren Lorentzen og turneringsleder.

Kasserer: Edith Mørkedal.

Baneinspektør: Ole Jørgensen

Træningsleder: Ruth Carlsen.