generalforsamling 2020


Generalforsamling 2020


Ordinær Generalforsamling i Viby Tennis Klub

Torsdag den 9. juli 2020 kl. 18

i klubhuset Lindevej.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand – Henning Dinsen modtager genvalg.

7. Valg af den øvrige bestyrelse

På valg er:

Ruth Carlsen – modtager genvalg.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Finn Hansen, modtager genvalg

Nis Schmidt, modtager genvalg.

9 Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde.

10. Valg af årets spiller. Grundet den ekstraordinære sistuation med corona gennemføres

punktet ikke.

11. Evt.Referat:

Deltagere i mødet: 6 personer. Dette skal ses i den særlige situation, Corona + ferietid.

Ad. pkt. 1.

Jytte Andersen blev valgt til dirigent.

Ruth Carlsen til referent.


Ad. pkt. 2.

Ordet blev givet til formanden Henning Dinsen:

Denne beretning burde havde været fremlagt i marts måned på vores ordinære generalforsamling for at følge vores vedtægter. Desværre skete det ikke. Vi ved alle hvorfor. En virus angivelig fra Kina satte en stopper for alle sociale aktiviteter, forsamlinger osv. Corona lukningen som regeringen indførte stoppede også vores tennis træning i Viby Idrætscenter, fordi hallerne blev lukket af Roskilde kommune.

Bestyrelsen holdt efter bedste evne kontaktet til hinanden og udsendte opdateringer og til medlemmerne i klubben. Speciel omkring baneåbningen og de påvirkningerne som de indførte forsamlingsbegrænsninger, som regeringen indførte. Kort fortalt fandt vi en vej, hvor vi kunne åbne banerne og bruge dem.

Vi har stadig visse begrænsninger som følge af Corona og disse efterlever klubben og medlemmerne uden problemer.

Det sidste ord (næsten) omkring Corona i denne beretning skal være en stor tak til alle, som har bidraget til at klubben og medlemmerne i den udviste håndtering af den meget usædvanlige situation, som Corona har stillet klubben og medlemmerne i.

Vi har oplevet en vis medlemsfremgang også i starten af denne sæson, men der er stadig god plads til flere medlemmer.

Igen kan der i beretningen stå at banerne i 2019 (og 2020 indtil nu) har været rigtigt gode.

Det blev værdsat både af klubbens egne medlemmer og af besøgende fra andre klubber, som udtrykte stor tilfredshed med at afvikle turneringskampe hos os. Banernes gode tilstand skyldes ikke mindst en stor indsats af nogle dedikerede medlemmer af klubben.

Økonomien i klubben må betegnes som tilfredsstillende i den forgangne sæson.

+60


Beretning 60+

Året er gået på en noget anderledes måde, end hidtil p.g.a. corona.Først spillede vi ude fra 1. maj 2019 til midt i oktober `19.

Der var 14 spillere tilmeldt, alle har ikke mulighed for at komme hver gang, men vi fik spillet mange formiddage, vi mødes hver tirsdag og torsdag fra kl. 9.30 – 11.30. På tirsdage drikker vi kaffe sammen efter spillet.

Desværre undgik vi ikke forskellige skader i sæsonen.

Til indendørsspillet var vi 13 spillere. Fra oktober 2019 spillede vi også 2 formiddage. Tirsdag har vi på skift kaffe/småkager med.P.g.a. sygdom faldt nogle stykker fra i løbet af vinteren.

Til gengæld fik vi 1 ny spiller i januar, så vi sluttede med at være 14 tilmeldte.

Desuden holdt vi julefrokost hvor også de spillere som kun spiller med ude, var inviteret, det var hyggeligt at vi alle kunne være sammen.Jeg tror, at hyggeligt samvær uden for banerne, er med til at holde sammen på flokken.

Fra først i marts måned blev alt spil så hurtigt afbrudt p.g.a. Corona.

Heldigvis kan vi spille ude. Vores første spilledag var tirsdag den 28.4. - det foregik og foregår stadig med handsker og sprit. Vi er 13 spillere. Kaffebordet er droppet ind til videre.


Senior Herrehold:

Vores Senior Herrehold spiller i 4. Division. De havde nogle gode kampe og resultatet er ikke det vigtigste for holdet. I denne sæson stiller vi ikke en et herrehold fordi der er ændrede regler, som gør at en spiller ikke må spille på både motionist og herreholdet.


1. Motionisthold - 1:

Først og fremmest en tak for en god kampsæson, hvor var det sociale samvær, der var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på en god og sober måde. Vi mødte søde og rare modstandere, som værdsatte vores

kampniveau. Det er klart at selve stillingsresultatet kunne klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det vil hele holdet arbejde konstruktivt på.

Holdet er startet på 2020 sæsonen, hvor holdet fortsætter med de samme takter.


2. Motionisthold - 2:

Viby Sj 2 motionistholdet blev i 2019 nummer 2 i sin pulje foran Ringsted 1 og Havdrup 2 men efter Slagelse, som iøvrigt egentlig burde spille i en højere kategori. Apropos Slagelse og motionistsind: Det var tidligere aftalt, at vi udover dagens returholdkamp i Slagelse 25. juni, skulle færdiggøre vores første møde, hjemmekampen i Viby, som blev afbrudt af regn.

Det indebar, at fire af vores spillere skulle spille hver tre kampe på denne glohede juni aften i Slagelse, over 30 grader i skyggen, hvilken de så gjorde uden at kny. Vi tabte til et bedre hold, men leverede en stærk holdindsats.

Så motionistturneringen er altså ikke bare hygge og socialt samvær - det er det også - men det sportslige indhold vægtes højt.


Klubmesterskaberne:

Klubmesterskaberne for 2019 blev som sædvanlig afholdt med godt humør og rigtig mange gode kampe.

Klubmesterne blev fundet til de spillere, som ikke blev mestre er der kun at sige:” klø på ved næsteklubmesterskab”.


I denne ny igangværende sæson:

For klubben generelt, gælder det om at sikre tilgangen og fastholdelse af nye spillere, der kan sikre liv på banerne og fornyelsen på holdene.

Derfor vil bestyrelsen være åben for tilmelding af nye hold, primært hos DGI. Om betaling for holdene skal foretages af hold deltagerne skal den nye bestyrelse vurderer.

Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse fornøjelige timer på tennisbanerne.


Beretningerne blev godkendt.


Ad. pkt. 3.

Regnskabet blev i fremlagt af Ole Jørgensen, da kassereren Edith Mørkedal,

desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen.

Regnskabet udviser et mindre underskud på 3.347 kr.


Ad. pkt. 4.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Regnskabet blev godkendt.


Ad. pkt. 5.

Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling.


Ad. pkt. 6.

Formanden Henning Dinsen blev genvalgt for en ny 2-årig periode.


Ad. pkt. 7

Ruth Carlsen blev ligeledes genvalgt for de næste 2 år.


Ad. pkt. 8

Suppleanterne blev genvalgt for det næste år.


Ad. pkt. 9

Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde – formanden er født deltager.


Ad pkt. 10

Valg af årets spiller (Grundet den ekstraordinære situation med Corona gennemføres punktet ikke).


Ad pkt. 11 Evt.

Da lyset i Viby Hallerne har været meget dårlige, er der sat en udbedring i stand, som en midlertidig løsning.

Finn Hansen redegjorde for de undersøgelser, (sportsarmaturer),som han har været i gang med for at finde en bedre løsning.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Jytte Andersen Ruth Carlsen

dirigent Referent