Vedtægter

Viby Sj Tennis- og Padelklub

Vedtægter


 

 Vedtægter for Viby Sj Tennis- og Padelklub. 


§1 Foreningens navn er Viby Sj Tennis- og Padelklub.


§ 2 Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis og padel.


§3 Klubben er gennem Sjællands Tennis Union medlem af Dansk Tennis Forbund under Danmarks Idrætsforbund og er underkastet amatør- og licensregler samt bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.


§4 Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der per 1. januar, i det år optagelsen sker, er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan optages enhver, der per 31. december, i det år optagelsen sker, endnu ikke er fyldt 19 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Bestyrelsen kan, om fornødent, midlertidigt standse tilgang til klubben.


§ 5. Klubbens kontingent for udendørssæsonen dækker perioden 1. maj til 30. april. Prisen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder 15. april. Ved nyindmeldelser opkræves forholdsmæssigt til 30. april.

Klubbens kontingent for indendørssæsonen (gælder kun tennis) dækker perioden 1. november til 30. april. Prisen, som fastsættes på basis af tildelte haltimer og prisen på Roskilde Kommunes halleje, beregnes ved starten af indendørssæsonen. Kontingentet forfalder 15. november. Ved nyindmeldelser opkræves forholdsmæssigt til 30. april.

Bestyrelsen er fritaget for kontingent


§ 6 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. §15.

Man kan ikke være medlem af klubben eller andre afdelinger under Viby Idrætsforening, hvis man er i restance i en afdeling. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Dog skal restancen være betalt.


§ 7 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (via e-mail) og ved  opslag på hjemmesiden på www.vibysjtennis.dk  og på www.vibyif.dk

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag på klubbens hjemmeside www.vibysjtennis.dk. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle kontingent betalende medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder for generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af den øvrige bestyrelse.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af medlemmer til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde samt valg af suppleanter i henhold til VIF`S vedtægter § 6

11. Eventuelt.


§9 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede sine forhandlinger.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog 

§6, §15 og §16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i et omfang, dirigenten bestemmer.


§10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.


§11 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en kasserer og funktionerne træningsleder, turneringsleder, juniorleder, og baneinspektør, idet der er tale om dobbeltfunktioner.

En af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen til at fungere som næstformand.

Formanden er på valg i lige år.

Kassereren er på valg i ulige år.

1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år.

Genvalg kan finde sted.


§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – med næstformand og funktionsledere i henhold til §11.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede, jfr. dog §6. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted

§ 13 Foreningen tegnes af formand. Ved økonomiske dispositioner kræves dog

underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb salg

eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden,

næstformanden og kassereren i forening.

Dog disponerer kassereren selvstændigt over de daglige dispositioner og brugen af klubbens bankkonto med dertil hørende faciliteter såsom Netbank, Mobile Pay, Dankort med videre p.t i Danske Bank.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige "opgaver."


§ 14. Medlemmerne hæfter hverken for Viby Idrætsforenings eller for Viby  Sj Tennis- og Padelklubs forpligtelser.


§ 15 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren er ansvarlig for, at klubbens regnskab føres på betryggende vis,     

og udarbejder periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. 

Klubbens midler, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i foreningens  navn. Kassereren udarbejder et årsregnskab. Regnskabet færdiggøres således,    at det kan afleveres til revisor jfr. Viby Idrætsforenings vedtægter § 14. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


§16 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen, og skal godkendes af VIF`s hovedbestyrelse før behandlingen finder sted på klubbens generalforsamling.


§17 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Formuen tilfalder Viby Idrætsforening, der anvender formuen efter hovedbestyrelsens afgørelse til idrætslige formål.


Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling.

Viby Sj., den 26 februar 1986

Med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 31.1.1990,30.1.1992, 28.1.1993,

31.1.1994, 27.1.1997, 7.2.2000, 4.2.2002, 27.02.2006, 15.02.2007, 16.02.2010, 25.02.2015, 16.02.2016, 28.02.2017, 27.02.2018, 09.05.2023